Free Download Legimi – ebooki bez limitów 2.64.2 APK

Free Download Legimi – ebooki bez limitów 2.64.2 APK

Description of Legimi - ebooki bez limitów

Pobierz bezpłatną aplikację Legimi i zyskaj nieograniczony dostęp do ponad 25 000 książek w abonamencie (ebooków i audiobooków). Wśród nich znajdziesz tytuły najsłynniejszych światowych autorów, takich jak Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, E L James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, a także bestsellerowych rodzimych twórców (są wśród nich m.in. Zygmunt Miłoszewski, Katarzyna Bonda, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Jerzy Pilch).

UWAGA: Aplikacja wymaga następujących uprawnień:
– dostępu do zdjęć, multimediów i plików na Twoim urządzeniu w celu przechowywania plików z książkami
– nawiązywania połączeń i zarządzania nimi – oznacza to wyłącznie identyfikację operatora komórkowego w celu zaproponowania Ci dopasowanych promocji
– dostępu do informacji o ogólnej lokalizacji Twojego urządzenia, jedynie po to, byśmy mogli prezentować Ci ofertę z księgarni właściwej dla Twojego kraju (opcjonalnie)

Specjalną propozycję dostępu do ebooków przygotowaliśmy dla abonentów sieci komórkowych Play, T-Mobile i Plus:

Uruchom usługę „Czytelnia w Play by Legimi” i opłać ją wraz z rachunkiem za telefon. Pierwszy miesiąc gratis! Później 19,99 zł co miesiąc. Więcej na www.czytelnia.play.pl. Masz możliwość czytania bez limitu na 4 urządzeniach w ramach jednego konta – również na wybranych modelach e-czytników.

Aby uruchomić usługę w T-Mobile pobierz aplikację lub wejdź na stronę www.legimi.pl/t-mobile i dowiedz się więcej. Możesz czytać z Legimi już od 7,90 zł miesięcznie!

Wspólnie z T-Mobile zapraszamy uczniów do bezpłatnego skorzystania z Legimi. Wystarczy zarejestrować się na www.legimi.pl/lektury-t-mobile i pobrać aplikację, by zyskać dostęp do lektur szkolnych zarówno w formie ebooków, jak i audiobooków.

W celu aktywacji abonamentu w Plus wejdź na stronę www.legimi.pl/plus lub pobierz aplikację. Możesz testować usługę przez 14 dni za darmo, a następnie czytać bez limitu za 30,75 zł miesięcznie.

A jeśli nie masz abonamentu w Play, nie jesteś w T-Mobile lub Plus… Wypróbuj przez 7 dni za darmo dostęp do tysięcy tytułów najlepszych polskich wydawców! Jeśli Ci się spodoba, czytaj do woli nowości, bestsellery i… cokolwiek wybierzesz już od 6,99 zł miesięcznie nawet na 4 urządzeniach (smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku). Zamawiając subskrypcję ebooki+audiobooki bez limitu, masz do dyspozycji książki zarówno w wersji tekstowej, jak i dźwiękowej. W dowolnej chwili możesz przełączać formaty, by nigdy nie odrywać się od lektury.

To wszystko w wygodnej aplikacji Legimi, dzięki której:
* Sprawdzasz, ile naprawdę czytasz i słuchasz dzięki zaawansowanym statystykom
* Synchronizujesz bibliotekę książek na smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku (aplikacja zapamięta ostatnio czytaną lub słuchaną stronę)
* Wygodnie zarządzasz biblioteką tworząc i edytując kolekcje
* Wybierasz krój i rozmiar czcionki
* Czytasz w trybie dziennym lub nocnym (przy słabym świetle)
* Błyskawicznie zmieniasz orientację z pionowej na poziomą
* Masz stały dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków z księgarni Legimi

Dobierz pakiet w zależności od tego, jak dużo czytasz lub słuchasz i zamów dostęp bezpośrednio w aplikacji lub na stronie księgarni Legimi (www.legimi.pl). Miłej lektury!

Jeśli zamiast korzystania z abonamentu wolisz kupować ebooki i audiobooki w sposób tradycyjny, masz do dyspozycji tysiące tytułów w formatach ePub, Mobi, PDF i mp3.
Legimi download the free application and get unlimited access to over 25 000 books in subscription (e-books and audiobooks). Among them you will find the titles of world’s most famous authors such as Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, EL James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, as well as the best-selling domestic artists (among them are Zygmunt Miłoszewski, Catherine Bond Katarzyna Grochola Remigiusz Frost, Jerzy Pilch).

NOTE: The application requires the following permissions:
– access to the images, and multimedia files on your device in order to store files of books
– Connectivity and management – this means identifying only mobile operator in order to offer you a tailored promotion
– access to information about the general location of your device, just so that we can present an offer to the bookstore right for your country (optional)

Special offer access to e-books prepared for mobile subscribers Play, T-Mobile and Plus:

Start the “Reading the Play by Legimi” and pay for it with the phone bill. First month free! Later 19,99 zł every month. More www.czytelnia.play.pl. You have the ability to read without limit of 4 devices under one account – also on selected models of e-readers.

To start the service at T-Mobile download an application or visit www.legimi.pl/t-mobile and learn more. You can read the Legimi from 7,90 zł per month!

Together with T-Mobile we invite students to take advantage of the free Legimi. Just register on the www.legimi.pl/lektury-t-mobile and download the application to gain access to the school reading both in the form of e-books and audiobooks.

To activate your subscription in Plus visit www.legimi.pl/plus or download the application. You can test the service for 14 days free, then read no limit 30,75 zł per month.

And if you do not have a subscription to play, you’re not in the T-Mobile or Plus … Try 7 days for free access to thousands of titles of the best Polish publishers! If you like it, prefers to read news, bestsellers, and … whatever you choose from zł 6.99 per month even 4 devices (smartphone, tablet, computer and e-reader). When ordering a subscription ebooks audiobooks + without limit, you have to book available in both text and audio. At any time you can switch formats, never to distract from the reading.

It’s all in convenient application Legimi whereby:
* You check how much you really read and listen with advanced statistics
* Synchronize library of books on your smartphone, tablet, computer and e-reader (the app remembers the last read or listened page)
* Conveniently you manage library collections creating and editing
* Going typeface and font size
* You read day or night mode (low-light)
* Instantly change from portrait to landscape
* You have instant access to thousands of e-books and audio books from the bookstore Legimi

Adjust package depending on how much you read or listen to order and access directly in the application or on the bookstore Legimi (www.legimi.pl). Enjoy reading!

If instead you prefer to use your subscription to buy ebooks and audiobooks in a traditional way, you have thousands of titles available in formats ePub, Mobi, PDF and MP3.
Poprawki błędów i usprawnienia.

App Information of Legimi - ebooki bez limitów

App Name Legimi - ebooki bez limitów
Package Name legimi.android.main
Version 2.64.2
Rating 10.0 ( 6481 )
Size 53.4 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2019-02-12
Installs 1,000,000+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *